activa logo

Effektivt, citrondoftande medel för borttagning av klistermärken.

ACTIVA Label Off, 220 ml

103.20 kr

103.20 kr

Beskrivning

Label Off är ett rengöringsmedel för borttagning av klistermärken, etiketter, limrester, olje- och fettfläckar m.m. Label Off är lämplig för de flesta plast- och lackytor. Spraya Label Off på ytan som ska rengöras, vänta några minuter medan medlet verkar och klistermärket/smutsen lossnar lätt.

Säkra produktens lämplighet för ytan före användning.

220 ml.

 

brandfarligfarlig för vattenlevande organismer GHS07 Skadlig faropiktogram

Ytterligare information

Varumärke

Säkerhetsinformation

H222 Extremt brandfarlig aerosol. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H302 Skadligt vid förtäring. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH044 Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

Förpackningsstorlek

220 ml

Ursprung

Sverige

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.