fbpx

Specialutvecklat glasputs för snabb och effektiv sprayrengöring av rostfritt, sanitetsgods, kakel, speglar och glasdörrar. Spraya och torka av. Ett drygt glasputs som snabbt gör ytan ren, glänsande och smutsavvisande. Trevligt att arbeta med, innehåller ej ammoniak. 500 ml är i plastflaska med spraypump.

GIPECO Vinny Glasputs, 500 ml

129.00 kr

129.00 kr

Beskrivning

För snabb och effektiv rengöring av speglar, glasdörrar, bildskärmar, fönster, rostfritt, sanitetsgods och kakel. Innehåller
ej ammoniak.

Produktegenskaper

Vinny tar bort smuts och beläggningar snabbt och effektivt samt gör ytan glänsande och smutsavvisande. Vinny är ett drygt glasputs, trevligt att arbeta med, innehåller ej ammoniak.

PH-värde: c:a 10 i koncentrat/brukslösning

Dosering

Användes outspädd. Färdig brukslösning.

Bruksanvisning

Spraya Vinny på den smutsiga ytan. Torka sedan rent med en torr duk eller papper, så att ytan blir helt torr.

Mer information

Säkerhetsinformation

H225 – Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H302 – Skadligt vid förtäring.
H312 – Skadligt vid hudkontakt.
H315 – Irriterar huden.
H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 – Skadligt vid inandning.
H336 – Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad